Take our customer survey

Warunki korzystania z witryny

Umowa dotycząca warunków korzystania z witryny

Witamy w naszej witrynie www.schulte.ca („witrynie”). Utrzymujemy tę witrynę jako usługę dla odwiedzających ją użytkowników, w tym dystrybutorów oraz aktualnych i potencjalnych klientów. W tej witrynie udostępniamy użytkownikowi informacje i usługi z zastrzeżeniem poniższych warunków korzystania z nich. Korzystając z naszej witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać następujących warunków i uznaje je za wiążące. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie poniższych warunków korzystania z witryny, nie powinien korzystać z tej witryny. Jeśli użytkownik nie jest osobą fizyczną, wówczas termin „użytkownik” oznacza firmę użytkownika, jej kierownictwo, pracowników, przedstawicieli, następców i pełnomocników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

 1. Akceptacja umowy. Użytkownik akceptuje warunki przedstawione w niniejszej umowie dotyczącej warunków korzystania z witryny („umowie”) w odniesieniu do witryny będącej własnością Schulte Industries Ltd. i/lub jej spółek nadrzędnych, zależnych lub stowarzyszonych („WŁAŚCICIELA”) i przez nie prowadzonej. Niniejsza umowa, w tym przywołana w niej Polityka prywatności, stanowi całą i jedyną umowę pomiędzy WŁAŚCICIELEM a użytkownikiem i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do witryny, treści lub usług świadczonych przez witrynę lub za jej pośrednictwem oraz przedmiotu niniejszej umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ani WŁAŚCICIEL, ani nikt w jego imieniu nie złożył żadnych oświadczeń, zapewnień lub obietnic ani nie zawarł żadnych umów, ustnie lub w inny sposób, w odniesieniu do poruszanych w niniejszej umowie kwestii, które nie są zawarte w niniejszym dokumencie. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w dowolnym czasie przez WŁAŚCICIELA bez powiadamiania użytkownika. Najnowsza wersja umowy zostanie opublikowana w witrynie, a użytkownik powinien zapoznać się z nią przed rozpoczęciem korzystania z witryny.
 2. Prywatność dzieci. Ochrona prywatności dzieci jest bardzo ważna dla WŁAŚCICIELA. Informacje dotyczące dzieci w wieku poniżej 13 lat znajdują się w naszej Polityce prywatności.
 3. Prawa autorskie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że informacje prezentowane za pośrednictwem tej witryny, w tym tekst, grafika, projekty, logo, ikony, obrazy i oprogramowanie, a także układ i kompilacja takiej zawartości, są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i przepisami dotyczącymi ochrony własności.
 4. Ograniczone prawo do użytkowania. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie żadnych materiałów zamieszczonych w witrynie nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać lub przesyłać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi za pomocą środków elektronicznych lub mechanicznych, urządzeń fotokopiujących lub nagrywających lub w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody WŁAŚCICIELA. Użytkownik może jednak wydrukować kopię informacji zawartych w tej witrynie na własny niekomercyjny użytek wewnętrzny lub do celów archiwalnych. W takim przypadku użytkownik nie może modyfikować tych materiałów i zobowiązuje się zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje o prawach własności zawarte w tych materiałach. To pozwolenie nie daje użytkownikowi żadnych praw własności do informacji i wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków. W przypadku korzystania z tej witryny w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, użytkownik może naruszyć prawa autorskie i inne prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, innych krajach i stanach oraz może podlegać karze.
 5. Znaki towarowe. Znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy („znaki towarowe”) używane i wyświetlane w tej witryny są znakami towarowymi należącymi do WŁAŚCICIELA. Żadne treści w tej witrynie nie powinny być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, na podstawie przeszkody niepozwalającej stronie na powołanie się na jakiekolwiek fakty czy okoliczności sprzeczne z jej oświadczeniami (estoppel) lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych wyświetlanych w witrynie bez pisemnej zgody WŁAŚCICIELA. WŁAŚCICIEL zdecydowanie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.
 6. Edytowanie, usuwanie i modyfikowanie. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania według własnego uznania wszelkich dokumentów, informacji i innych treści w witrynie. Niektóre lub wszystkie produkty lub usługi, o których mowa w witrynie, mogą być niedostępne, a WŁAŚCICIEL może w każdej chwili zmienić produkty i usługi opisane w witrynie.
 7. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić WŁAŚCICIELA, jego agentów, specjalistów, dyrektorów, właścicieli, przedstawicieli, pracowników oraz ich następców i cesjonariuszy („strony powiązane”) przed odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszej umowy lub korzystaniem z witryny.
 8. BRAK GWARANCJI. TA WITRYNA, WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE ZA JEJ POŚREDNICTWEM
  ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ, A WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE SĄ WYŁĄCZONE (W TYM MIĘDZY INNYMI WYŁĄCZONE SĄ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). INFORMACJE I USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, POMYŁKI, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NASZA FIRMA ORAZ NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO ZASTRZEŻENIA, NASZA FIRMA ORAZ NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĄ ZYSKÓW, SPORAMI SĄDOWYMI LUB PODOBNE), WYNIKAJĄCEJ Z NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, PRAWA DELIKTOWEGO (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) LUB POWSTAŁEJ W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ STANOWI FUNDAMENTALNY ELEMENT UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A WŁAŚCICIELEM. WITRYNA ORAZ INFORMACJE NIE BYŁYBY UDOSTĘPNIANE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.
 9. Korzystanie z informacji. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo, a użytkownik upoważnia WŁAŚCICIELA do wykorzystywania i przypisywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika oraz wszystkich informacji dostarczonych przez użytkownika w dowolny sposób zgodny z naszą Polityką prywatności. 
 10. Polityka prywatności. Nasza Polityka prywatności wraz ze zmianami, które możemy okresowo wprowadzać, jest uważana za część niniejszej umowy.
 11. Linki do innych witryn internetowych. Ta witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych. WŁAŚCICIEL nie odpowiada za dostępność innych witryn, nie promuje ich ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, produkty lub inne materiały dostępne w takich innych witrynach. Linki do zewnętrznych witryn nie stanowią dowodu promowania przez WŁAŚCICIELA tych witryn lub ich sponsorów, ani też treści, produktów, reklam lub innych materiałów prezentowanych w tych witrynach. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie linku lub programu linkującego. WŁAŚCICIEL nie tworzy, nie redaguje ani nie monitoruje tych nieoficjalnych stron lub linków. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe lub rzekomo powstałe w wyniku korzystania lub w związku z korzystaniem z jakichkolwiek informacji, towarów lub usług dostępnych w takich witrynach lub za ich pośrednictwem lub w związku z poleganiem na takich informacjach, towarach lub usługach. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić którąkolwiek z witryn zewnętrznych, do których linki znajdują się w witrynie, robi to wyłącznie na własne ryzyko.
 12. Właściwe postępowanie. Zgadzasz się (i) nie używać tej witryny do przesyłania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innego użytkownika; (ii) nie ingerować w działanie tej witryny lub sieci połączonych z tą witryną ani nie zakłócać ich działania; (iii) nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur ani nie podejmować prób mających na celu zakłócenie prawidłowego działania tej witryny; (iv) nie podejmować żadnych działań, które generują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (v) nie używać tej witryny do zbierania lub gromadzenia danych osobowych; oraz (vi) nie podszywać się pod żadną osobę lub podmiot, ani też nie podawać fałszywie ani w inny sposób błędnie nie przedstawiać swoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług dostępnych w tej witrynie w celach niezgodnych z prawem oraz przestrzegać wszelkich przepisów, zasad i procedur obowiązujących w sieciach połączonych z tą witryną.
 13. Prawa autorskie i pełnomocnicy ds. praw autorskich. Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosimy użytkownika o to samo. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie nam następujących informacji:
  1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
  2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, do którego prawa według użytkownika zostały naruszone;
  3. opis miejsca witryny, w którym znajduje się materiał, który zdaniem użytkownika narusza prawa autorskie;
  4. adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
  5. oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub prawo; a także
  6. oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawdziwe i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  Naszym pełnomocnikiem ds. praw autorskich w zakresie powiadamiania o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich w witrynie jest nasz główny radca prawny, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
  Pocztą tradycyjną:
  General Counsel Alamo Group Inc.
  1627 East Walnut
  Seguin, Texas 78155, USA
  Pocztą e-mail: legal@alamo-group.com
 14. Zastrzeżenie. Wszystkie informacje podane w tej witrynie są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. WŁAŚCICIEL nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i/lub dokładności tych informacji.
 15. Oświadczenie użytkownika. Akceptując tę umowę, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat, a zatem ma zdolność prawną do zawarcia tej umowy.
 16. Pozostałe informacje. Niniejsza umowa jest traktowana tak, jakby została zawarta i wykonana w Seguin w hrabstwie Guadalupe w stanie Teksas i jest regulowana przez prawo stanu Teksas oraz winna być interpretowana zgodnie z tym prawem (z wyłączeniem obowiązujących norm prawa kolizyjnego). Wszelkie powództwo ze strony użytkownika w odniesieniu do witryny (i/lub informacji lub usług z nią związanych) musi zostać wniesione w ciągu jednego roku od zaistnienia jego podstawy, w przeciwnym razie uznaje się, że użytkownik dobrowolnie na zawsze odstąpił od niego oraz że zostało ono przedawnione. Wszelkie postępowania prawne wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie w Seguin w stanie Teksas. Użytkownik wyraźnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji tych sądów. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez WŁAŚCICIELA któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie będzie uznawane za odstąpienie od takiego postanowienia ani zrzeczenie się prawa do jego egzekwowania.